Ellinges historia

Där Ellinge Slott står idag har det sedan tidig medeltid legat en försvarsborg i Brååns dalgång och platsen omnämns för första gången på 1100-talet.

Den äldsta registrerade ägaren till Ellinge Slott enligt de danska landsarkiven var Erland Galen i början på 1200-talet. Erland Galen var släkt med en av Danmarks främsta stormansätter, Hvide, och hade fyra söner varav de två äldre blev biskopar i Lund och de två yngre ägare till Ellinge Slott. En av de yngre, Jens Erlandsson, var 1258 så kallad gilkare, det vill säga högste befälhavare i Skåne som då tillhörde Danmark.

På 1300-talet var familjen Thott ägare till Ellinge. Familjen Thott ägde vid den här tiden även ytterligare ett 50-tal Slott i Danmark och i Skåne.

Efter familjen Thott blev den danska adelsfamiljen Sparre ägare till Ellinge i början av 1400-talet och under tre generationer. Den yngste av dessa, Niels Clausen Sparre, blev genom sin uppfostran och släktskap med Sveriges ledande män Karl Knutsson Bonde och Sten Sture den yngre mer svensk än dansk. Han var bland annat riksråd och hövitsman på Elfsborgs fästning och en mycket myndig och självsäker man. År 1505 fängslades Niels Clausen Sparre, avrättades och Ellinge drogs in till den danska staten.

På 1500- talet var familjen Krummedige samt därefter familjerna Bille och Brock ägare till Ellinge. När Eske Brock gick bort barnlös gick godset i arv och byte till familjen Barnekow och genom ingifte till Hans Walkendorff (även kallad Hans lånekaka). Denne sålde egendomen till grevinnan Margareta von Ascheberg på Wittskövle.

Efter ytterligare arvskiften och ingifte så blev friherre Wilhelm Bennet ägare till Ellinge år 1724. Wilhelm Bennet var landshövding i Skåne och före detta generalmajor i Karl XII`s arme. Gården och Slottet var vid hans tillträde i ett mycket nedgånget skick och Wilhelm Bennet rev tre av de medeltida byggnaderna innanför vallgraven och behöll bara den östra längan som än idag är huvudbyggnad på Ellinge. Han anlade en ny uppfart mot Slottet från väster och restaurerade huvudbyggnaden i svensk herrgårdsstil. Wilhelm Bennet lät uppföra två fristående flyglar på borggården – där en blev kök och en personalbostad. Han byggde också det välbevarade korsvirkesstallet år 1732 som idag utnyttjas för konferenser och fester.

Wilhelm Bennets dotter Christina Bennet gifte sig med greve Carl-Fredrik Dücker och familjen Dücker var i tre generationer, från 1745 – 1889, ägare till Ellinge. Under denna period fick Slottet sitt nuvarande utseende – flyglarna på borggården revs och nuvarande flygel uppfördes på 1850-talet.

När Carl-Fredrik Dücker III dog barnlös gick egendomen i arv till en systerson; överhovställmästaren friherre Fredrik Wrangel af Sauss som var gift med Ebba Piper från Sövdeborg. Familjen Wrangel bodde aldrig på Slottet utan uppförde 1897 den så kallad Wrangelska Villan på andra sidan vallgraven. Fredrik Wrangel efterträddes av sin son Carl Gustaf Wrangel. Vid dennes bortgång var ekonomin i så dålig att familjen Wrangel 1950 tvingades sälja godset.

Köpare var familjen Wehtje – en industri familj från Malmö som bland annat var med och grundade Skanska (Skånska Cementgjuteriet) i slutet av 1800-talet.

Ernst och hans hustru Brita gjorde en totalrenovering av Slottet 1954 till 1956 och bosatte sig sedan i huvudbyggnaden. Ernst son, Hans-Christian Wehtje, var ägare till Ellinge från 1956 och utvecklade jordbruksverksamheten till ett modernt växtodlingsföretag med ca 550 hektar odlad areal samt skogsbruk på ca 350 hektar.

Hans-Christians son Mikael Wehtje tog 1993 över ägandet av verksamheten, som idag omfattar ca 1100 hektar med jord- och skogsbruk, energiproduktion, uthyrning av bostäder, konferens- och festverksamhet samt jaktarrangemang.